Montáž a údržba
gumených podláh

Návod na montáž

Všeobecné podmienky pri pokladaní gumovej dlažby

Podklad ako aj gumová dlažba pred inštaláciou musí byť zbavený nečistôt a suchý. Pred začiatkom inštalácie odporúčame rozložiť dlažbu min. na 8 hodín pred pokládkou k miestu inštalácie, aby došlo k teplotnému (teda aj rozmerovému) prispôsobeniu dlažby.

Inštalovať gumovú dlažbu je potrebné pri teplote od 10°C do 25°C za suchého počasia. Gumovú dlažbu možno aplikovať na betónový, asfaltový, prípadne pieskový podklad.

Z hľadiska celistvosti povrchu a k zabráneniu drvenia nábežných hrán je potrebné olemovať povrch z gumovej dlažby obrubníkmi alebo drevenými hranolmi, prípadne lištami. Pre bezbariérový vstup je možné použiť nábehové hrany a rohy.

TIP:  Dlažbu je možné rozmerovo meniť (rezať) priamočiarou pílou, prípadne planžetovým nožom.

Pokladanie gumovej dlažby bez lepenia do štrkového lôžka

 • Podkladovú vrstvu spravidla tvorí 15 - 20 cm vrstva štrkodrte 0-32 mm zhutnená (zvibrovaná) na 35-40 MPa, so zabezpečením odvodu dažďovej vody. Na túto vrstvu sa rozloží 3 - 5 cm vyrovnávacia vrstva piesku frakcie 1-8 mm o cca 1 až 2 cm vyššie (pri profilovanej gumovej dlažbe) ako je plánovaná výška. Po zarovnaní latou bez utláčania sa ukladajú jednotlivé časti gumovej dlažby, ktoré sa následne zvibrujú vibračnou platňou.
 • Pri inštalácií do pieskových a podobných podloží je potrebné použiť gumové výrobky s hrúbkou min. 30 mm s profilom, aby nedochádzalo k deformácii a posúvaniu povrchu.

Pokladanie gumovej dlažby na betónové podkladové vrstvy

 • Betónové podklady musia byť pred inštaláciou dlažby riadne vyzreté (45 až 60 dní), rovné, očistené od nečistôt, prachu, vody a pod.
 • Betónové podklady by nemali mať žiadne výrazné trhliny alebo medzery.
 • Gumová dlažba prepúšťa vodu. Preto je nutné, aby bol zabezpečený odvod vody z podkladovej vrstvy spádovaním alebo odtokovými kanálmi.
 • Pri inštalácii odporúčame, aby bola dlažba lepená penetračným a spojovacím náterom Den Braven o betón. Minimálna teplota by nemala klesnúť pod 10 °C za suchého počasia. Podklad musí byť ako aj dlažba suché. Počas pokládky a doby vytvrdnutia lepidla je nutné zaistiť rovnomernú teplotu, inak by sa vplyvom teplotnej rozťažnosti mohla dlažba rozchádzať ešte pred vytvrdnutím lepidla.

Pokladanie gumovej dlažby na asfaltové podkladové vrstvy

 • Asfaltové podklady musia byť pred inštaláciou dlažby dostatočne tvrdé, rovné, očistené od nečistôt, prachu, mastnoty, oleja, vody a pod. Pri nových asfaltových plochách je potrebné vyčkať cca 30 dní, pokiaľ povrchová vrstva asfaltu riadne nevyschne.
 • Gumová dlažba prepúšťa vodu. Preto je nutné, aby bol zabezpečený odvod vody z podkladovej vrstvy spádovaním alebo odtokovými kanálmi.
 • Pri inštalácii odporúčame, aby bola dlažba lepená polyuretánovými lepidlami. Odporúča sa aj penetračný náter. Minimálna teplota by nemala klesnúť pod 10 °C za suchého počasia. Vlhkosť pôsobí pri polyuretánových lepidlách ako katalyzátor, preto musí byť podklad ako aj dlažba suchá. Počas pokládky a doby vytvrdnutia lepidla je nutné zaistiť rovnomernú teplotu, inak by sa vplyvom teplotnej rozťažnosti mohla dlažba rozchádzať ešte pred vytvrdnutím lepidla.
 • V blízkom okolí a bezprostredne pri gumovej ploche by nemali byť štrkové a drsné plochy, ktoré by mohli mechanicky poškodiť povrch.

Kontrola povrchu detského ihriska tlmiaceho náraz pred jeho prvým použitím

 • Bežná vizuálna kontrola umožňuje rozoznať nápadné zdroje nebezpečia, ktoré môžu byť spôsobené vandalizmom, používaním alebo poveternostným podmienkam, napr. nebezpečie v podobe zlomených častí alebo rozbitých fliaš. Taktiež stav hracieho povrchu- vyčnievajúce základy, ostré hrany, nadmerné opotrebovanie.
 • Prevádzková kontrola je podrobnejšia prehliadka zameraná na kontrolu funkčnosť a stabilitu zariadenia, najmä z hľadiska akéhokoľvek opotrebovania. Je nutné to urobiť v rozmedzí 1 až 3 mesiacov. Zvláštnu pozornosť je potrebné venovať častiam utesnením na celú dobu ich životnosti.
 • Ročná hlavná kontrola sa robí v intervaloch , 12 mesiacov za účelom určenia bezpečnosti celkovej úrovni bezpečnosti zariadenia, základov, povrchov, poveternostných podmienok, známok rozpadu alebo akékoľvek zmeny úrovni bezpečnosti zariadenia, plynúce z prevedených opráv alebo dodatočne vymenených častí. Túto kontrolu musia robiť oprávnené osoby v súlade s pokynmi výrobcu.

Údržba podláh

Čistenie

Povrch sa čistí čistou vodou, prípadne vodou s prídavkom detergentu. Kvôli zvýšeniu životnosti povrchu je nutné dbať o to, aby bol povrch čistý a zbavovaný pevných nečistôt (napr. kamienkov a podobne). Nepoužívať agresívne čistiace prostriedky, riedidlá a iné chemické látky.

Obuv

Je nutné použiť vhodnú obuv. Zakázané je používať tretry a podobnú obuv, ktorá by mohla poškodiť povrch ihriska.

Zaťaženie

Neodporúča sa zaťažovať gumovú dlažbu motorovými vozidlami. Pri nadmernom zaťažení povrchu môže dôjsť k zníženiu životnosti gumovej dlažby.

Vlastníkom tohto webu je spoločnosť EMRON Stavi, s.r.o. . V Všetko o ochrane osobných údajov nájdete na našej stránke o ochrane osobných údajov TU. Chceme Vám prinášať iba tú najvyššiu kvalitu a najlepšie služby.

Prázdny

© 2019 EMRON Stavi s.r.o., Všetky práva vyhradené.